Author Archives: admin

Kintan Buffet halal atau tidak ?

Minggu kemarin (18 mei 2017) kantor saya ngadain acara makan-makan, tempatnya di kintan buffet Gandaria city, semacam restoran All you can eat yang dimana menu utamanya adalah shabu (irisan daging sapi yg di masak sendiri #cmiiw), walaupun byk menu makanan di buffet nya (ada wedges, ebi etc). saya agak ragu dan muncul pertanyaan “Kintan buffet halal atau tidak ?”. mencoba mencari tahu lewat google. walhasil kebanyak result nya restoran tersebut halal.. tapi untuk saya postingan2 di blog tersebut cukup meragukan. saya coba tanya ke fanpage nya kintan buffet di Fb gak ada respon.

contoh di postingan ini katanya Halal. alasannya cuma “Kintan Buffet hanya memiliki 3 jenis daging: Ayam, Sapi dan Domba. Jadi restaurant ini HALAL.” #duar. postingan lainnya

fakta di lapangan
sesampainya di Kintan buffet (gandaria) saya tanya sama mbak2 waiters yg di depan pintu nya “Mbak ini daging dan bumbu nya halal apa tidak ?” jawab nya Continue reading

Perbedaan Nabi dan Rasul

Jawaban sederhana perbedaan antara Nabi (Prophet) dan Rasul (Messenger) adalah:

Rasul: Seorang laki-laki (21:7), Utusan Allah untuk umat tertentu yang membawa risalah baru (jumlah nya ada 315)
Nabi: 
Seorang laki-laki (21:7), yang melanjutkan risalah dari rasul sebelumnya dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat nya (jumlah nya ada 124.000)

*yang wajib di ketahui adalah Nabi & Rasul yang 25
*nabi & rasul sebelum Nabi Muhammad ﷺ diutus khusus untuk kaum tertentu (HR Bukhari 335), hanya Nabi Muhammad ﷺ sajalah yang diutus untuk seluruh manusia di dunia (34:28)
*di kitab qishashul Anbiya nya Ibn Katsir ada beberapa pendapat (sangat minim dan sedikit dan lemah pula) bahwa ada nabi wanita (contoh: Mariam bin Imran & Asiyah bin Muzahim)

pertanyaan selanjutnya, apa itu risalah ? jawaban sederhana nya  adalah: Continue reading

ingin jadi developer.. pilih universitas atau bootcamp di indonesia ?

Saya tidak tahu apakah bootcamp sudah menjadi tren di indonesia atau tidak.. akan tetapi sebagai instruktur di salah satu coding bootcamp di indonesia saya bisa pastikan peminatnya selalu bertambah di tiap batch nya (penerimaan batch baru diadakan setiap bulan). di dalam postingan ini saya akan memberikan insight seputar jalan mana yang harus di tempuh oleh seseorang yang ingin berkarir di industri teknologi (mobile/web app khususnya).

Universitas dan Bootcamp dilihat dari sisi kurikulum dan waktu yang di tempuh untuk menyelesaikan kurikulum nya.. tentu terdapat perbedaan yang sangat jauh, beroku penjelasannya: Continue reading

Beda antara naik Kereta dan angkutan umum lainnya


Di Sukabumi, kereta jurusan sukabumi-bogor resmi beroperasi di tahun 2013. setelah sebelumnya tidak aktif selama beberapa tahun. kereta api merupakan sarana alternatif bagi warga sukabumi. dikarenakan ongkos nya yang relatif murah dan waktu yang relatif cepat. Ekonomi Rp. 20.000, Eksekutif: Rp. 50,000 dengan jarak tempuh sekitar 2-3 jam (tergantung kondisi) selain kereta sarana transportasi warga sukabumi untuk menuju bogor adalah Bus dan Minibus (orang sini nyebut nya kol bogoran / L300).
Continue reading

Mengenal Jenis-jenis kitab fiqh

Secara umumnya terdapat berbagai-bagai cara dan jenis penulisan para fuqaha dalam bidang Ilmu fiqh ini.Ianya dapat dibahagikan kepada beberapa jenis penulisan seperti dibawah :

 1. Matan
 2. Syarh
 3. Hasyiah

Mari kita lihat satu persatu apakah maksud ketiga-tiga jenis penulisan tersebut.

Matan

Matan adalah kitab yang ditulis secara ringkas.Penulis hanya memuatkan fakta-fakta penting tanpa memasukkan sebarang penerangan yang panjang dan terperinci terhadap sesuatu permasalahan dalam fiqh.Penulis kitab jenis ini kebiasaannya akan menggunakan istilah-istilah yang dianggap tepat dan menyeluruh.

Kitab-kitab jenis ini agak sukar untuk dibaca sekiranya tidak terdapat ulasan atau syarah dari mana-mana ulama atau fuqaha yang menerangkan maksud dan makna pada setiap baris matan yang ditulis dalam kitab-kitab tersebut.

Apa yang perlu diketahui juga ialah, kadang-kadang matan ditulis oleh para fuqaha sebagai ringkasan yang dibuat dari kitab lain yang dikenali sebagai mukhtasar. Seperti kitab al-Muharrar karangan Imam al-Rafi’iyy yang diringkaskan dari kita al-Wajiz karangan Imam al-Ghazali.Malah terdapat juga mukhtasar yang dibuat terhadap kitab mukhtasar yang seperti kitab Minhaj al-Talibin karangan Imam Nawawiyang meringkaskan kitab al-Muharrar.

Antara bentuk penulisan kitab jenis ini juga ialah ianya ditulis dalam bentuk nazam atau syair yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca atau pelajar menghafal setiap baris matan yang tertulis.Sebab itu lah kitab jenis ini jarang digunakan sebagai rujukan melainkan oleh orang yang telah pun terlebih dulu mempelajarinya atau dirujuk bersama-sama dengan kitab lain.

Contoh beberapa buah kitab Ilmu Fiqh yang ditulis dengan cara penulisan jenis ini ialah :

 1. Bidayat al-Mubtadi’ oleh al-Marghinaniyy (ulama mazhab hanafi)
 2. Matn atau Mukhtasar Khalil , karangan Syaikh Khalil Ibn Ishaq (Ulama mazhab Maliki)
 3. Al-Ghayah wa al-taqrib oleh Abu Syuja’ (ulama mazhab Syafie)
 4. Mukhtasar al-Khiraqiyy karangan Abu Al-Qasim Umar Ibn Al-hasan al-Khirraqiy (ulama mazhab hanbali)

Syarh

Kitab jenis ini adalah kitab yang ditulis untuk mengulas dan mensyarahkan matan atau mukhtasar.Penulis kitab ini akan mengulas setiap istilah dan kenyataan yang sukar atau kabur pemahamannya.Ulasan juga dibuat terhadap pandangan dan ijtihad ulama lain terhadap sesuatu masalah yang diperbahaskan.Penulis kitab ini juga kebiasaannya tidak melakukan pentarjihan terhadap pendapat atau pandangan ulama-ulama yang mengarang kitab tersebut.

Pengulas atau pen’syarah’ akan mengulas atau mensyarahkan matan atau mukhtasar yang dihasilkannya sendiri atau pun dari penulisan-penulisan orang lain. Malah terdapat juga Syarh yang mengulas kitab syarh yang lain , seperti kitab Syarh Fathul Qadir karangan Ibnu al-Humam yang mengulas kitab al-Hidayat karangan al-Marghinaaniyy.Kitab ­al-Hidayah pula adalah sebuah kitab syarh yang mengulas kitab Bidayat al-Mubtadi’ karangan al-Marghinaaniyy sendiri.

Apa yang jelas , kitab jenis ini kebiasaannya mempunyai jumlah halaman yang banyak.Ini kerana kebanyakan dari ulama / fuqaha yang menulis dengan metod jenis ini akan menyelitkan atau membawa berbagai-bagai perbahasan hukum-hakam furu’ dalam fiqh untuk dijadikan contoh pada sesuatu permasalahan yang ingin dibahas atau disyarahkan.

Penulis atau pengulas kitab jenis ini juga biasanya mempunyai hubungan dengan penulis kitab asal yang diulasnya , samada sebagai anak murid kepada pengarang kitab asal atau sekurang-kurangnya sebagai pengikut mazhabnya.Sebab itulah kita dapati , jarang sekali terdapat dari kalangan pengulas/pen‘syarah’ tersebut yang menyanggahi atau menolak pandangan penulis kitab asal yang mereka syarah/ulaskan.

Contoh-contoh kitab jenis ini pula ialah seperti :

 1. Bada’ie al-Sana’ie oleh Abu Bakr Ibn Mas’ud Ibn Ahmad al-Kasaniyy.Salah seorang ulama bermazhab Hanafi.Kitab ini adalah ulasan kepada kitab Tuhfah al-Fuqaha yang dikarang oleh al-Samarqandiyy.
 2. Mughni al-Muhtaj oleh Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbiniyy al-Khatib.Seorang ulama mazhab Syafie yang mengulas atau mensyarahkan kitab Minhaj al-Tholibin yang diikarang oleh al-Imam an-Nawawi.
 3. Al-Syarh al-Kabir karangan Muhammad Ibn Abdillah al-Kharashiyy.Seorang ulama mazhab Maliki.Kitab ini adalah ulasan atau kitab syarah bagi kitab Mukhtasar Khalil yang dikarang oleh Khalil Ibn Ishaq.
 4. Kasyaf al-Qina karangan Mansur Ibn yusuf Ibn Idris al-Buhutiyy yang merupakan salah seorang ulama Mazhab Hanbali.Kitab ini pula adalah ulasan kepada kitab al-Iqna’ karangan Musa Ibn Ahmad al-Maqdasiyy.

Hasyiah

Kitab jenis ini pula adalah penulisan kitab fiqh yang berbantuk Ta’liq (komentar) atau Mulahazhat (catatan) yang dilakukan terhadap sesuatu syarh.Bentuknya hampir sama dengan bentuk penulisan secara atau jenis syarh, tetapi bedanya penulis kitab jenis Hasyiah ini hanya akan memilih perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang tertentu dalam kitab syarh untuk diulas dengan komentar-komentar atau catatan yang tertentu.

Antara kitab-kitab yang ditulis dengan jenis penulisan hasyiah ialah :

 1. Hasyiah Ibn ‘Abidin atau disebut juga Rad al-Mukhtar yang ditulis oleh Muhammad Amin Ibn Umar atau lebih dikenali dengan panggilan Ibn ‘Abidin.Seorang ulama bermazhab Hanafi.Kitab hasyiah ini adalah komentar kepada kitab al-Dur al-Mukhtar yang dikarang oleh al-Haskafiyy.Kitab ini juga merupakan kitab hasyiah yang agak panjang sehingga menyerupai kitab syarh.
 2. Hasyiah al-Syarqawiyy yang dikarang oleh Abdullah Ibn Hijaziyy Ibn Ibrahim al-Syarqawiyy , seorang ulama mazhab Syafie.Kitab ini merupakan kitab hasyiah kepada kitab Syarh al-Tahrir karangan Zakaria ibn Muhammad al-Ansariyy.

Selain daripada jenis-jenis atau bentuk penulisan seperti di atas , terdapat juga bentuk-bentuk lain dalam penulisan kitab-kitab fiqh seperti , penulisan kitab fiqh mengikut mazhab , bentuk penulisan secara muqarran (perbandingan) , bentuk ayat dan hadith hukum , bentuk fatwa , usul, qawa’id dan sebagainya.

Mengenal Jenis kitab hadis sunan

Kitab Sunan

Dari definisi beberapa kitab hadis di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa satu kitab kumpulan hadis tergolong kitab sunan, jika terpenuhi 3 syarat,

 • Hanya berisi hadis marfu’ (hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), dan sangat sedikit selain sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
 • Hadis-hadis tersebut terkait bab hukum fikih
 • Susunannya mengikuti sistematika buku fikih.

(ar-Risalah al-Mustathrafah, hlm. 32)

Mengenal 4 Kitab Sunan

Pertama, Sunan Nasa’i Continue reading

Mengenal Jenis-jenis kitab Hadis

selain Al-Qur’an panduan seorang muslim adalah Sunnah (yg referensinya terdapat dalam kitab2 Hadis)
bagi umat islam pada umumnya (Ahlu Sunnah Waljama’ah / sunni) terdapat 6 kitab induk hadist atau yang sering kita kenal dengan istilah “الكتب السته” (Kutubus Sittah) 6 kitab tersebut adalah:

 1. Shahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari
 2. Shahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim
 3. Sunan an-Nasa’i atau disebut juga As-Sunan As-Sughra dihimpun oleh Imam Nasa’i
 4. Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud
 5. Sunan at-Tirmidzi dihimpun oleh Imam Tirmidzi
 6. Sunan ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah

Macam-macam kitab hadis

Dilihat dari sistematika penulisan, ada beberapa macam kitab hadis yang ditulis para ulama. Diantaranya, Continue reading

Berhati-hati dalam berdoa Do’a, kita manusia gak tau yang kita inginkan..


Mungkin judul tulisan ini tampak akan membahas do’a dari segi agama/dalil, tapi tulisan ini cuma sebuah opini dari pengalaman pribadi. dan gak riya juga, soalnya kalau gak di cantumin angkanya saya susah ceritain-nya. lagian toh sekarang penghasilan saya seadanya 🙂

DO’A – 2009
Sekitar 5 tahun lalu, setelah lulus kuliah.. masih inget dulu berdo’a “kepengen punya gaji 10 juta  dan tinggal di kosan. jadi biaya hidup nya rendah dan sisanya bisa di kasih ke orang tua dan di tabungkan.” mengingat kuliah di Universitas di daerah, IP pas-pasan cuma 3,16.. coding belum bisa.. do’a ini tampak impossible. Continue reading

Alternative way to get username from facebook API*

My site (http://sukabumi-marketplace.com) using facebook graph for user login. I haven’t maintenance it for the last 2 months. when I try to login few days ago it return an error because the username  from Facebook graph API was empty.

I googled why this is happened. and got that facebook has depecrated the /me/username API. alternatively we can use email as username. but I resist to use facebook username as my application users username. so I do some trick.. seems stupid but it works.

Continue reading

Letak Mekah

#OneDayOneSirah “LETAK MEKAH”

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh..

Bagaimana Kabar Saudaraku, Ayah Bunda hari ini? Semoga selalu dalam Rahmat, Berkah dan Ridho Allah SWT.. Aamiin..

BismillahirRahmannirRahiim

Hari ini adalah edisi perdana #OneDayOneSirah.. Kita akan bercerita tentang Letak Mekah..

“LETAK MEKAH”

Apakah anak2 kita tahu nama Kota Suci kaum Muslimin? Ya Kota Suci kaum Muslimin adalah Kota Mekah.

Di Kota inilah terletak Kabah, Baitullah. Ke arah Ka’bahlah seluruh Muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang shalat. Di kota inilah Nabi kita tercinta dilahirkan.
Continue reading